Ι.

Αδελφοί,

Έχετε σκεφτεί τι σημαίνει Φώτισις;

Συνδέετε οι περισσότεροι την Έννοια της Φωτίσεως με την λειτουργία του νοός. Και ορθώς, επειδή απο τον νου εκκινά η επιρροή Της.

Μην μένετε όμως έως εκεί, αδελφοί.

Γίνετε Διάφανοι, διαπερατοί, σε όλους τους φορείς σας.

Λάβετε την Ενέργεια της Φωτίσεως, υποδεχθείτε Την Ευσεβώς, Ευλαβώς, Ευγνωμόνως, σε όλους τους φορείς σας, με όλους τους φορείς σας: την δράση του Άνω Νοός, την δράση της Ψυχής σας.

Για να δυνηθείτε να λάβετε το Έλεος και την Χάριν, υποδεχθείτε, τώρα, ως ενιαίες υποστάσεις την Φώτισι.

Εάν τηρεί Σιωπή ο νους, εμμένων Εντός, Δύνασθε.

Διαπερατοί, Διάφανοι, εξαγνίζεσθε. Και το Αγνό Πνεύμα Αγνότητα επικαλείται.

Εκτοπίζει η Αγνότης την άγνοια, διδάσκει του Ελέους την Δικαιοσύνη, γίνεται Χάρις.*

Κρατήστε τα λόγια Μου στον διαλογισμό σας. Διαλογισθείτε πριν απο κάθε σημαίνουσα επιλογή.

Να θυμάσθε: είναι πάντοτε μεγαλύτερη η Αλήθεια απο τις στενές πεποιθήσεις σας.

Ευλογώ, να μεγαλύνει το πνεύμα σας της Αληθείας το Μέγεθος – Γνωστό στην Ψυχή σας.

Ιλαρίων

 

ΙΙ.

Αγαπητοί,

Την Αγάπη – Σοφία Υπηρετεί η Αλήθεια και Υπηρετείται από την Αγάπη – Σοφία.

Στην Αγάπη – Σοφία το Φως Φανερώνεται και είναι τούτο Επιφάνεια Αληθείας.

Ησυχάζοντες – Σιωπώντες – Εμπιστευόμενοι γίνεσθε διαπερατοί. Ευσεβώς – Ευλαβώς μένετε διάφανοι. Και τότε, η Ευγνωμοσύνη εκδηλώνεται ως Διάκριση – Χαρά – Δημιουργία.

Κρατήστε το τρίπτυχο τούτο.

Με την ενέργεια της Φωτίσεως λάβετε Διάκριση, εκδηλώστε Χαρά με το Έλεος, με την Χάριν στραφείτε στην Δημιουργία.

Ευλογώ, να υποδέχεσθε Καλώς, Καλώς να εργάζεσθε.

 

Κουτ Χούμι.

 

 

*  Κάποιες φορές η “Δικαιοσύνη του Ελέους” παρουσιάζεται μέσα απο το πρίσμα της άγνοιας ως “ακραία Αυστηρότης” και άλλοτε ως “υπερβολή Ελέους, που αναιρεί την Δικαιοσύνη για όλους”. Ας μην λησμονούμε: όσο δεν Γνωρίζουμε, δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε. Και όταν Γνωρίσουμε, παύουμε να κρίνουμε, εαυτούς και αλλήλους.

Το αν είναι κάποιος “άξιος της Χάριτος” ας μένει στην απόφαση του Αγνού Πνεύματος. Όσο δεν ορίζει ή όταν δεν διαπερνά το πνεύμα μας η Αγνότητα, ας μην κρίνουμε.

Όταν η Αγνότητα διαπερνά το πνεύμα μας, αναγνωρίζουμε πάντοτε: οι αποφάσεις είναι από την Ψυχή μας.