Ἀπόσπασμα ἀπό μήνυμα τοῦ Διδασκάλου Ἱλαρίωνος, 3ος 2015

     Στά ἑπόμενα ἔτη θά δεῖτε ἀνατροπές τεραστίας σημασίας καί ἀδιανοήτων, σήμερον, συνεπειῶν στά συστήματα πεποιθήσεων πού διαμορφώνουν τήν Συλλογική Συνείδηση.

    Εἶναι ἀναμενόμενο τοῦτο ἐπειδή ἐπίκειται μία ποιοτική ἀλλαγή στόν συλλογικό νοῦ.

    Ἡ προσπάθεια καθενός σας πρός τήν κατεύθυνση ἐκπαιδεύσεως τοῦ νοός σας, προστιθέμενη, ἔχει μεγάλην ἀξία.

 

   Μία ποιοτική ἀλλαγή στόν συλλογικό νοῦ σηματοδοτεῖ μία πρόοδο στήν ἐξέλιξη τῆς Ἀνθρωπότητος καί, ἄρα, ἀποτελεῖ γεγονός κοσμοϊστορικῆς σημασίας. Τέτοια γεγονότα μόνον ἐκ τῶν ὑστέρων τά συνειδητοποιοῦμε, τ’ἀξιολογοῦμε καί ἀποτιμοῦμε τίς συνέπειές τους.

    Γιά νά πραγματοποιηθοῦν ἀλλαγές τέτοιας τάξεως, ἡ Ἀνθρωπότητα ἐργάζεται σκληρά,  χωρίς νά συνειδητοποιεῖ σέ τί καί πῶς ὁδηγεῖται στό ἑπόμενο βῆμα της.

    Στήν προκειμένη περίπτωση, γιά νά πραγματοποιηθεῖ ἡ ἐπικείμενη ποιοτική ἀλλαγή, χρειάζεται ἀρκετοί (κρίσιμη μάζα) φυσικοί ἐγκέφαλοι ἐνσαρκωμένων ἀνθρώπων νά ἔχουν ἤ νά καταστήσουν τήν δυνατότητα ν’ ἀνταποκριθοῦν.

    Ἐκπαίδευση τοῦ νοός συνεπάγεται ἀνάπτυξη -ἤ ἀφύπνιση- δυνατοτήτων τοῦ ἐγκεφάλου.

 

    Ἀναφερόμενος  στό παρόν μήνυμα τοῦ Διδασκάλου Ἱλαρίωνος, Ἄγγελος Συνεργάτης ἔδωσε τήν παραίνεση: Νά στραφοῦμε ὅλοι,

«γιά ἐκπαίδευση τοῦ νοός, στήν Ἑλληνική λογοτεχνία, στούς «μεγάλους» διαχρονικῶς. Ποίηση καί πεζογραφία.  Καί Μουσική.»

   Οἱ μεγάλοι τῆς Ἑλληνικῆς λογοτεχνίας  διαχρονικῶς, ποιητές καί πεζογράφοι, ἔδωσαν ἔργα τά ὁποῖα κάθε ἐκπαιδευμένο ἤ προσεκτικό αὐτί ἀναγνωρίζει ὡς Μουσική. Τήν Μουσική πού εὐφραίνει τήν καρδιά καλλιεργῶντας τήν σκέψη.

   Ἡ ἐκπαίδευση τοῦ νοός, ἡ καλλιέργεια τῆς σκέψης, συνεπάγεται καί προϋποθέτει τήν ἀνάλογη δυνατότητα τοῦ ἀνθρωπίνου ἐγκεφάλου. 

    Καλή ἄσκηση (νοός καί ἐγκεφάλου): μαθαίνω τούς στίχους τραγουδιῶν, τραγουδάω μαζύ μέ τόν τραγουδιστή, (ἀκούγοντας, π.χ., ἕναν δισκο μέ τό τραγούδι, ὄχι μόνον τήν μουσική) σέ ὅποια γλῶσσα.

    Μέ τήν πρώτη ἀνάγνωση βλέπουμε ἀρκετές ὠφέλειες ἀπό αὐτήν τήν ἄσκηση: ἐνίσχυση, ἐκπαίδευση, καλλιέργεια τῆς μνήμης, τῆς προσοχῆς, τῆς ἀκοῆς καί τῆς ἔκφρασης. Κι ἐπιπλέον, ἐάν ἐπιλέξω νά μάθω ξενόγλωσσα τραγούδια,  ἐξοικείωση μέ τήν ξένη γλῶσσα.

Καλή διασκέδαση!

 

 

Μηνύματα-σχόλια

Πέγκυ Χριστοφή