Στό Ὄνομα τῆς Ἀγάπης –Σοφίας,
 Ἑνοποίησε Κύριε τούς φορεῖς μου.
Ἐναρμόνισε τήν Ἐνέργεια τῆς ὑποστάσεώς Σου πού εἶμαι, ὁ / ἡ….(ὄνομά σου) τῆς … (ὄνομα τῆς μητέρας σου),
στήν  δική Σου Συχνότητα, στήν Ἀγάπη-Σοφία.
Ἐνίσχυσέ με. Κράτησέ με δικό Σου. Ὁδήγησέ με.
Σύ Κύριε.
καί
Πρός ἑαυτόν
Θέλω καί ζητῶ τήν Ὁδήγηση Ἑαυτοῦ, στήν Ὑπηρεσία Του παντοῦ καί πάντοτε.