Ὅλοι ἐσεῖς, πού ἐνσαρκωθήκατε «ἀπό τό Φῶς γιά τό Φῶς»,

χρειάζεται τώρα ν’ ἀναλάβετε πλήρως τόν ρόλο σας, τό ἔργο σας, τό μέρος σας στήν Συνδημιουργία.

Συνδημιουργεῖ ἡ ἐνσαρκωμένη Ἀνθρωπότητα τίς συνθῆκες τοῦ βίου τοῦ πλανήτου.

Καί χρειάζεται οἱ Φωτεινοί Συνεργάτες ὅλοι ν’Ἀναγνωρίσουν,

νά Ἐνθυμηθοῦν Ἑαυτούς καί τά Ἔργα πού γενεθλιακῶς ἀναλάβατε, γιά νά τελειώνει ὁ πόνος μιάν ὥρα ἀρχύτερα.

Αὐτή ἡ φράση εἶναι «κλειδί μνήμης»:

Νά τελειώνει ὁ πόνος γιά τήν Ἀνθρωπότητα.

Κρατεῖστε την. Θελῆστε το. Ἐπικαλεσθεῖτε Μνημοσύνη.

El Alba

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ-ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗΣ

Για ν’ ακούν οι καρδιές και οι νόες, ν’ αφυπνίζονται οι ψυχές, εκπέμπουμε την επίκληση στην Μνημοσύνη:
ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ-ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ

Εἰς τό Ὄνομα τῆς Δυνάμεως
πού συνέχει τούς κόσμους
Μνημοσύνην καλῶ

νά κινήσει τόν πόθο τῆς Ἀληθείας
σέ καρδιές καί σέ νόες
νά λάμψουν οἱ Μεγάλες Οὐσίες
Φῶς Ἰσχῦον
Ἡλίου, Κυρίου, Ἐλευθερίωνος
ν’ ἀναλώσει τήν πλάνην
νά καταδείξει:

Ἀδελφοί οἱ λαοί
καί τά πνεύματα ὅλα
τῆς Γαίας Μητέρας ἱερά
σέ τόπον Φωτός.

Κατά Νόμον τοῦ Ἑνός
Μνημοσύνην καλῶ.
Γίνομαι Φῶς. Καί

Τό Φῶς
Φῶς ἐπικαλεῖται, Φῶς συνάγει,
Φῶς διαχέει, Φῶς οἰκοδομεῖ :
Ἀλήθεια Ἀγάπη Ἐλευθερία

Πέγκυ Χριστοφή

Συγγραφέας

INVOCATION IN MNEMOSYNE

In the name of the Power

that coherent all cosmos

I call upon Mnemosyne

to set the Truth’s desire in motion
within the people’s hearts and minds
the Great Essences to shine
Forceful Light
by the Sun-Lord-Liberator
to burn down the entire delusion
to evince that:

All People are brothers
and all Mother Earth’s spirits are holly
within a space of Light.
According to the Law of the One
I call upon Mnemosyne
I become light. And,

The Light
Light invokes, Light gathers,
Light defuses and Light constructs:
Truth, Love, Freedom.

* Translated from Greek.
“Mnemosyne” was an ancient Greek Goddess. The English word for “Mnemosyne” is “Remembrance”.

Peggy Christophi

Esoterist Αuthor

INVOCATION A LA MNEMOSYNE – FRATERNITE

Au Nom de la Force
qui retient les mondes
Mnémosyné j’appelle

ā remuer désir de Vérité
au sein des coeurs et des esprits
que les Grandes Essences resplendissent
la Lumière Puissante,
du Soleil, du Seigneur, du Libérateur
qu’elle consume la trompérie
qu’elle dévoile :

Des frères sont les peuples
et les esprits tous
dela Mère Gaia sacrés
dans un espace de Lumière.

Au Nom dela Loi de l’Un
Mnémosyné j’appelle.
Je deviens Lumière. Et

La Lumière
de la Lumière invoque, de la Lumière rassemble,
de la Lumière répand, de la Lumière construit:
Vérité, Amour, Liberté

Traduit du grec par Maria Paradelli

Peggy Christophi

Auteur esoterique

INVOCAZIONE A LA MNEMOSINE – FRATERNITA

In Nome de la Forza
che connette i mondi
Mnemosine chiamo

che promuova il desiderio della Verità
nei cuori e nelle menti,
che brillino le Grandi Sostanze
Luce Valente
del Sole, del Signore, del Liberatore
per consumare l’illusione,
per indicare:

Fratelli i popoli
e gli spiriti tutti
della Madre Terra,
sacri,
nel sito di Luce.

Per la legge del’ Uno
Mnemosine chiamo
divento Luce
e
la Luce
Luce invoca,
Luce conduce,
Luce difonde,
Luce costruisce.
Verità, Amore, Libert

Testo tradotto dal greco (hellenica) della Sga. Efthymia Efthymiadou

Peggy Christofi

Autore esoterista

INVOCACIÓN A MNEMOSINI – HERMANDAD

En el Nombre del Poder
que retiene los mundos
invoco a Mnemosini

para que mueva el deseo de la Verdad
en corazones y espíritus,
que resplandezcan las Grandes Esencias
Luz Poderosa
del Sol, del Señor, del Liberador,
que consuma el engaño,
que demuestra:

Hermanos los pueblos
y los espíritus todos
de la Madre Gaia, sagrados,
en lugar de Luz.

Por la Ley del Uno
invoco a Mnemosini.
Me hago Luz. Y

La Luz
Luz invoca, luz reúne,
Luz esparce, Luz construye:
Verdad, Amor, Libertad

Traducido del griego (hellenica) por Yolanda Papadimitriou y Tuco Nogales

Peggy Christofi

Autora esoterista

INVOCAÇÃO  DE MNEMOSINI (DEUSA DA LEMBRANÇA) – FRATERNIDADE

 

Em Nome do Poder

que retém os mundos

chamo Mnemosini

 

que mova o desejo da Verdade

nos corações e espíritos,

que as Grandes Essências resplandeçam

Luz Poderosa,

do Sol, do Senhor, do Libertador,

que consuma os enganos

e demonstra que:

 

Irmãos sagrados são

todos os povos e os espíritos

da Gaia Mãe Terra,

em  lugar de Luz .

 

Pela Lei do Uno

Chamo  Mnemosini.

Faço-me Luz, e

 

A Luz

Luz invoca, Luz reúne,

Luz expande, Luz constrói:

 

Verdade, Amor, Liberdade.

 

Traduzido do grego (hellenica) por Yolanda Papadimitriou e Vera Caixeta

Da autora esoterista Peggy Christofi

 

AUFRUF AN MNEMOSYNE

Im Namen der Macht,
die die Welten zusammenhält,
rufe ich Mnemosyne auf,

den Wunsch zur Wahrheit in Bewegung zu bringen,
um in Herz und Geist der Menschen
die Großen Substanzen erstrahlen zu lassen,
so dass das Kraftvolle Licht
der Sonne, des Herrn, des Befreiers
das gesamte Trugbild niederbrennt
und bekundet:

Brüder sind die Völker
und alle Geister der Mutter Erde
sind heilig
in einem Ort des Lichtes.
Gemäß dem Gesetz des Einen
Mnemosyne rufe ich an.
Ich werde Licht. Und,

das Licht
beruft sich auf Licht, vereint Licht,
verbreitet Licht
und baut Licht auf:
Wahrheit, Liebe, Freiheit.
Übertragen aus dem Griechischen

Mnemosyne: antike Göttin der Erinnerung, (vgl. Mnemonik)

Peggy Christophi

Schriftstellerin, Esoterikerin

Обращение с мольбой к Мнимосини и к Братству
Во Имя Силы Могущей,
На которой держатся вместе миры,
Обращаюсь с мольбой к Мнимосини,
Чтобы она привела в движение страсть к Правде,
Чтобы в сердцах и в умах
Засверкала Великая Сущность бытия:
Свет существующий
В Солнце,в Господе, в Элефтерионосе
Поглотил обман и заблуждение
И указал,что:
Народы – это братья,
И дух Земли – Матери – священный
В месте Освещённом.
По закону Единого
Обращаюсь с мольбой к Мнимосини.
Я есть Свет.
И Свет
К свету взывает.
И Свет
Свет собирает,
И Свет
Свет распространяет,
Свет воздвигает:
Правду, Любовь, Свободу.

Пеги Христофи (писательница)

Перевод М. Дерву

 

 

OPROEP AAN MNEMOSYNE

In de naam van de Macht,
die de werelden bijeenhoudt,
roep ik Mnemosyne op,

om de wens tot Waarheid in beweging te brengen,
om in het hart en de geest van de mensen
de Grote Essenties te laten stralen,
zodat het Krachtige Licht,
van de zon, van de Heer, van de Bevrijder,
de gehele illusie neerbrandt
en verkondigt:

alle Volkeren zijn broeders
en alle Geesten van Moeder Aarde
zijn heilig
in een ruimte van Licht.
Volgens de Wet van de Eén
Roep ik Mnemosyne op.
Ik wordt licht. En,

het Licht
beroept zich op Licht, verenigt Licht,
vergroot Licht
en bouwt op:
Waarheid, Liefde, Vrijheid.

Vertaald vanuit het Grieks

Mnemosyne was de antieke godin van de herinnering.

Peggy Christophi

Esoterische schrijfster