Διοίκηση

 

Το Σωματείο διοικείται από την Γενική του Συνέλευση, εννεαμελές Δ.Σ. και τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι επί μέρους θεματικές δραστηριότητες προωθούνται από επιτροπές, οι οποίες πλαισιώνονται και από άτομα – μη μέλη – που συνεργάζονται στην βάση του συγκεκριμένου έργου κάθε επιτροπής.

Η εργασία στις επιτροπές και στα όργανα του Σωματείου έχει εθελοντικό χαρακτήρα.