Επιλογή Σελίδας

Διοίκηση

 

Το Σωματείο διοικείται από την Γενική του Συνέλευση, εννεαμελές Δ.Σ. και τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή.

Οι επί μέρους θεματικές δραστηριότητες προωθούνται από επιτροπές, οι οποίες πλαισιώνονται και από άτομα – μη μέλη – που συνεργάζονται στην βάση του συγκεκριμένου έργου κάθε επιτροπής.

Η εργασία στις επιτροπές και στα όργανα του Σωματείου έχει εθελοντικό χαρακτήρα.