Σκέψεις επί Εννοιών

Κάθε Πανσέληνο, οι Διδάσκαλοι αναφέρονται στην Ποιότητα που φέρει η Ενέργεια του κάθε μήνα: Δικαιοσύνη, Ελευθερία, Αλήθεια, Έλεος, Φώτιση…

Μας είναι, όμως, σαφείς οι έννοιες αυτές; Με αφετηρία κείμενα των Διδασκάλων, προσεγγίζουμε τις έννοιες αυτές από πλευράς γλωσσολογίας και ψυχολογίας και ενίοτε αναφερόμαστε στη φιλοσοφία και την λογοτεχνία, καθώς και σε συναφή μυθολογικά σύμβολα. Οι σκέψεις και επί-σκέψεις εννοιών είναι το αντικείμενο του κύκλου των διαλέξεών μας για να τις κατανοήσουμε περισσότερο και να τις εντάξουμε στην καθημερινότητά μας.