Ὅλοι ἐσεῖς, πού ἐνσαρκωθήκατε «ἀπό τό Φῶς γιά τό Φῶς»,

χρειάζεται τώρα ν’ ἀναλάβετε πλήρως τόν ρόλο σας, τό ἔργο σας, τό μέρος σας στήν Συνδημιουργία.

Συνδημιουργεῖ ἡ ἐνσαρκωμένη Ἀνθρωπότητα τίς συνθῆκες τοῦ βίου τοῦ πλανήτου.

Καί χρειάζεται οἱ Φωτεινοί Συνεργάτες ὅλοι ν’Ἀναγνωρίσουν,

νά Ἐνθυμηθοῦν Ἑαυτούς καί τά Ἔργα πού γενεθλιακῶς ἀναλάβατε, γιά νά τελειώνει ὁ πόνος μιάν ὥρα ἀρχύτερα.

Αὐτή ἡ φράση εἶναι «κλειδί μνήμης»:

Νά τελειώνει ὁ πόνος γιά τήν Ἀνθρωπότητα.

Κρατεῖστε την. Θελῆστε το. Ἐπικαλεσθεῖτε Μνημοσύνη.

El Alba

 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ  ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ

 

Για ν’ ακούν οι καρδιές και οι νόες, ν’ αφυπνίζονται οι ψυχές, εκπέμπουμε την επίκληση στην Μνημοσύνη:

 

ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΗΣ – ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ

άπό την συγγραφέα Πέγκυ Χριστοφή

 

Εἰς τό Ὄνομα τῆς Δυνάμεως

πού συνέχει τούς κόσμους

Μνημοσύνην καλῶ

 

νά κινήσει τόν πόθο τῆς Ἀληθείας

σέ καρδιές καί σέ νόες

νά λάμψουν οἱ Μεγάλες Οὐσίες

Φῶς Ἰσχῦον

Ἡλίου, Κυρίου, Ἐλευθερίωνος

ν’ ἀναλώσει τήν πλάνην

νά καταδείξει:

 

Ἀδελφοί οἱ λαοί

καί τά πνεύματα ὅλα

τῆς Γαίας Μητέρας ἱερά

σέ τόπον Φωτός.

 

Κατά Νόμον τοῦ Ἑνός

Μνημοσύνην καλῶ.

Γίνομαι Φῶς. Καί

 

Τό Φῶς

Φῶς ἐπικαλεῖται, Φῶς συνάγει,

Φῶς διαχέει, Φῶς οἰκοδομεῖ :

Ἀλήθεια Ἀγάπη Ἐλευθερία

 

 

Invocation in Mnemosyne
                              by Peggy Christophi *

 In the name of the Power

that coherent all cosmos

I call upon Mnemosyne

to set the Truth’s desire in motion
within the people’s hearts and minds
the Great Essences to shine
Forceful Light
by the Sun-Lord-Liberator
to burn down the entire delusion
to evince that:

All People are brothers
and all Mother Earth’s spirits are holly
within a space of Light.

According to the Law of the One

I call upon Mnemosyne
I become light. And,

The Light
Light invokes, Light gathers,
Light defuses and Light constructs:
Truth, Love, Freedom.

 

 * Translated from Greek.
“Mnemosyne” was an ancient Greek Goddess.  The English word for “Mnemosyne”  is  “Remembrance”.

 

INVOCATION  A  LA  MNEMOSYNE – FRATERNITE

Auteur esoterique Peggy Christophi

Au Nom de la Force

qui retient les mondes

Mnémosyné  j’appelle

 

ā remuer désir de Vérité

au sein des coeurs et des esprits

que les Grandes Essences resplendissent

la Lumière Puissante,

du Soleil, du Seigneur, du Libérateur

qu’elle consume la trompérie

qu’elle dévoile :

 

Des frères sont les peuples

et les esprits tous

dela Mère Gaia sacrés

dans un espace de Lumière.

 

Au Nom dela Loi de l’Un

Mnémosyné j’appelle.

Je deviens Lumière. Et

 

La Lumière

de la Lumière invoque, de la Lumière rassemble,

de la Lumière répand, de la Lumière construit:

Vérité, Amour, Liberté

 

  Traduit du grec par Maria Paradelli

 

 

Invocazione a la Mnemosine – Fraternita

                                  Del autore esoterista Peggy Christofi

In Nome de la Forza

che connette i mondi

Mnemosine chiamo

 

che promuova il desiderio della Verità

nei cuori e nelle menti,

che brillino le Grandi Sostanze

Luce Valente

del Sole, del Signore, del Liberatore

per consumare l’illusione,

per indicare:

 

Fratelli i popoli

e gli spiriti tutti

della Madre Terra,

sacri,

nel sito di Luce.

 

Per la legge del’ Uno

Mnemosine chiamo

divento Luce

e

la Luce

Luce invoca,

Luce conduce,

Luce difonde,

Luce costruisce.

Verità, Amore, Libert

 

 Testo tradotto dal greco (hellenica) della Sga. Efthymia Efthymiadou

 

INVOCACIÓN  A  MNEMOSINI –HERMANDAD

                                                         De la autora esoterista  Peggy Christofi

En el Nombre del Poder

que retiene los mundos

invoco a Mnemosini

 

para que mueva el deseo de la Verdad

en corazones y espíritus,

que resplandezcan las Grandes Esencias

Luz Poderosa

del Sol, del Señor, del Liberador,

que consuma el engaño,

que demuestra:

 

Hermanos  los pueblos

y los espíritus todos

de la Madre Gaia, sagrados,

en lugar de Luz.

 

Por la Ley del Uno

invoco a Mnemosini.

Me hago Luz. Y

 

La Luz

Luz invoca, luz reúne,

Luz  esparce, Luz construye:

Verdad, Amor, Libertad

 

Traducido del griego (hellenica) por Yolanda Papadimitriou y  Tuco Nogales

 

 

Aufruf an Mnemosyne

               von Peggy Christophi, Schriftstellerin, Esoterikerin

Im Namen der Macht,

die die Welten zusammenhält,

rufe ich Mnemosyne auf,

den Wunsch zur Wahrheit in Bewegung zu bringen,

um in Herz und Geist der Menschen

die Großen Substanzen erstrahlen zu lassen,

so dass das Kraftvolle Licht

der Sonne, des Herrn, des Befreiers

das gesamte Trugbild niederbrennt

und bekundet:

Brüder sind die Völker

und alle Geister der Mutter Erde

sind heilig

in einem Ort des Lichtes.

Gemäß dem Gesetz des Einen

Mnemosyne rufe ich an.

Ich werde Licht. Und,

das Licht

beruft sich auf Licht, vereint Licht,

verbreitet Licht

und baut Licht auf:

Wahrheit, Liebe, Freiheit.

Übertragen aus dem Griechischen

Mnemosyne: antike Göttin der Erinnerung, (vgl. Mnemonik)

 

 

Oproep aan Mnemosyne

van Peggy Christophi, esoterische schrijfster

In de naam van de Macht,

die de werelden bijeenhoudt,

roep ik Mnemosyne op,

om de wens tot Waarheid in beweging te brengen,

om in het hart en de geest van de mensen

de Grote Essenties te laten stralen,

zodat het Krachtige Licht,

van de zon, van de Heer, van de Bevrijder,

de gehele illusie neerbrandt

en verkondigt:

alle Volkeren zijn broeders

en alle Geesten van Moeder Aarde

zijn heilig

in een ruimte van Licht.

Volgens de Wet van de Eén

Roep ik Mnemosyne op.

Ik wordt licht. En,

het Licht

beroept zich op Licht, verenigt Licht,

vergroot Licht

en bouwt op:

Waarheid, Liefde, Vrijheid.

 

Vertaald vanuit het Grieks

Mnemosyne was de antieke godin van de herinnering.