Ψυχικές Ομάδες – Πρόγονοι

Ὅ,τι χρειάζεται νά γνωρίζουμε γιά νά ἐπαναπροσεγγίσουμε τό θέμα Μετενσάρκωση’
μέ τούς ὅρους τῆς σύγχρονης Ἐσωτερικῆς Ἐπιστήμης,
ἀναφέρεται στό κεφάλαιο ‘Ψυχικές Ομάδες᾿.

Ὅ,τι χρειάζεται νά γνωρίζουμε
-γιά νά συλλάβουμε κάτι περισσότερο ἀπό τήν Ἔννοια «Ἑνότητα»
-γιά νά καταλάβουμε μ’ἕναν εὐρύτερο τρόπο τό «ἐγώ» καί τό «ἐμεῖς»
-γιά ν’ἀντιληφθοῦμε εὐκρινέστερα σειρά «προσωπικῶν δεδομένων»

καί ὑποβολῶν του ὑποσυνειδήτου

-γιά ν’ ἀποτιμήσουμε δικαιότερα τήν ἀξία τῆς ὅλης μας προσπάθειας,
περιέχεται στό ἴδιο κεφάλαιο.

-Τί εἶναι Ψυχική Ομάδα, πῶς συγκροτεῖται,
ποιά εἶναι ἡ θέση της στήν δομή τῆς Ἀτομικῆς Ὕπαρξης.

-Τό παρελθόν τῆς ψυχῆς,

ἡ πορεία της μέχρι τήν ἐξελικτική ἐνηλικίωση καί τό μέλλον της:
ἡ συνολική ἐμπειρία τοῦ κύκλου βιώσεων τῆς Ἀτομικότητος,
ἀπό τήν ἄποψη τῆς προσωπικότητος καί ἀπό τήν ἄποψη τῆς Ψυχῆς.

-Πρόγονοι – ἑαυτοί καί πρόγονοι ἐξ αἵματος:

Δύο γραμμές συνέχειας.

– Συνεργαζόμενες Ψυχικές Ὁμάδες.
– Οἱ ἰδιαίτερες συνθῆκες τῆς ἐποχῆς μας (χρόνος ἑστίασης)
καί ἡ Ἐπικοινωνία μέ τά μέλη τῆς Ψυχικῆς μας Ὁμάδος.
–Μελλοντικοί ἑαυτοί καί Θεραπεία παρελθόντος.
-Συνάφεια καί ἀλληλοϋποστήριξη τῶν μελῶν Ψυχικῆς Ὁμάδος.
-Παράγοντες θεραπείας ψυχικῶν παθήσεων.