Πόροι

Πόροι

 

Η οικονομική αυτοτέλεια του Σωματείου και η δυνατότητα παροχής βοήθειας σε τρίτους στηρίζεται απολύτως στις συνδρομές των μελών του και στις δωρεές μελών και φίλων.