Μορφή και Συνεργασίες

Ο ΦΑΡΟΣ ως όμιλος, συνεστάθη ατύπως από το 2000 και το 2003 απέκτησε Νομική Μορφή Σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα – Μ.Κ.Ο.

Επιλέξαμε την μορφή του Σωματείου για να διευκολυνθούμε στην ανάληψη δράσεων πού υπηρετούν τον σκοπό μας και ενδιαφέρουν τά μέλη μας

και προβλέψαμε στό καταστατικό μας την δυνατότητα να προωθούνται επί μέρους θεματικές δραστηριότητες από ομάδες εργασίας, οι οποίες πλαισιώνονται και από φίλους του Φαρου, που συνεργάζονται στην βάση του συγκεκριμένου έργου κάθε ομάδας.

Κατά την εικοσαετή παρουσία μας, συνεργασθήκαμε με άλλες ΜΚΟ, με ιδιώτες και με φορείς Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, σε συγκεκριμένα έργα, με συνέπεια και διαφάνεια.

Οι συνεργασίες με άλλους φορείς για την προώθηση κοινών στόχων είναι πάντοτε ζητούμενό μας.

Μένουμε ανοιχτοί σε ανάλογες προτάσεις σύμφωνες με τις αρχές, τις δυνάμεις και τις εκάστοτε προτεραιότητές μας.